Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Touš  IČ 70528934 se sídlem Boudy 12, PSČ 39804,  zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Písek (dále jen: „správce“).
     Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Boudy 12, PSČ 398 04

e-mail: ptous2@gmail.com   

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a to zejména:

  ●        jméno a příjmení

●        e-mailová adresa

●        poštovní/doručovací adresa

●        telefon

●        IČ fyzické osoby podnikatele

●        IP adresa počítače/sítě jako technický identifikátor uzavření smlouvy, akceptaci podmínek (nemusí být považován vždy za osobní údaj)

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  Ve vztahu k subjektu údajů mohou být uchovávány další údaje spojené s výše uvedenými osobními údaji jako například obsah e-mailové komunikace a jiné obdobné elektronické zprávy, za účelem upřesnění obsahu a předmětu uzavřené smlouvy nebo souvisejících právních vztahů jako např. reklamace, udělení nebo odepření souhlasu apod.
 2. Za účelem zkvalitňování služeb může správce ve spojení s výše uvedenými osobními údaji subjektů zpracovávat záznamy komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonu, WhatsUp, FB messenger, chat a dalších obdobných služeb, avšak nejdéle po dobu 3 měsíců.
   

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

● oprávněný zájem správce na optimalizaci interních procesů, minimalizaci nákladů a dosahování zisku podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

● plnění právních povinností vyplývajících ze zákona,

● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.      

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu k na plnění účelu, případně ukládá-li to zákon, zejména zákon o účetnictví, o dani z přidané hodnoty a další.  
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

●  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Správce údajů může pověřit zpracováním osobních údajů další zpracovatele. Příjemci osobních údajů a zpracovatelé pověření správcem jsou oprávnění použít údaje pouze k účelům vymezeným těmito podmínkami a v souladu s pokyny správce.
 2. Všichni příjemci a zpracovatelé údajů jsou vázáni dodržovat technická a organizační opatření tak, aby zajistili ochranu a nakládání s údaji v souladu s GDPR.
 3. Správce předá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci pouze v případě, že je zajištěna řádná ochrana údajů v souladu s GDPR ve smyslu čl 45 nařízení.
 4. Mezi zpracovatele a příjemce údajů, kterým mohou být údaje předány patří například:
  ·         
 • Poskytovatelé poštovních a kurýrních služeb·        
 • Banky a poskytovatelé platebních nástrojů
 • Poskytovatelé e-mailových a hostingových služeb a online služeb SaaS
 • Poskytovatel a provozovatel on-line e-shopové platformy Shoptet.cz
 • Poskytovatelé cloudových úložišť jako například OneDrive, Google Drive apod.
 • Účetní a finanční poradci za účelem vedení účetnictví a finančního a daňového poradenství
 • Výzkumné a marketingové agentury
 • Reklamní agentury a provozovatelé reklamních systémů pro účely zajištění reklamy propagující činnost správce
 • Inkasní agentury a advokátním kanceláře za účelem vymáhání pohledávek a práv správce
 • Poradci a konzultanti a analytici za účelem zvýšení efektivity procesů správce
 • Poskytovatelé software
 • Externí spolupracovníci a další dodavatelé správce

5.    Ve vztahu ke zpracování osobních údajů konkrétního subjektu se může seznam relevantní zpracovatelů lišit.

 

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
●        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

●        právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

●        právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

●        právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

●        právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

●             právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě podstatných změn se nová verze stává závazná až po přijetí nové verze subjektem údajů v souladu s výše uvedenými body.
   

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.12.2020.